En Ashramhelg


Jesus sa till lärjungarna: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark 6:31). Vi behöver också tillfällen att vila oss och hämta ny kraft. Ashram präglas av stillhet och bön, även om det inte är tyst som under många retreater.

Det öppna hjärtats gemenskap.
Under den första samlingen presenterar vi oss för varandra, och om vi vill kort uttrycka våra förväntningar och behov.

Morgonandakt.
Tillsammans läser vi under tystnad en given bibeltext och mediterar över den. Därefter har vi möjlighet att dela med oss av upptäckter vi gjort.

Bibelstudium.
Bibelstudiet intar en väsentlig plats i ett ashram. I studierna önskar vi ta upp det centrala i kristen tro.

Bönegrupper och bönetjänst.
Varje dag samlas vi i mindre grupper till samtal, förbön och ömsesidig omsorg om varandra. Vi uppmuntrar också till enskild tid i ett bönerum i förbön för varandra, vårt land och vår värld.

Vila och rekreation.
På dagsprogrammet finns tid avsatt för vila, eftertanke och rekreation.

Församling i funktion.
Ashramrörelsen vill vara Kristi kyrka till tjänst och uppbyggelse, och är djupt församlingstroget. Frågor som berör livet i den kristna församlingen tas upp i undervisningen.

Förbönsgudstjänst.
I ett ashram ingår alltid en förböns-gudstjänst , då Guds kärleksfulla omsorg förkunnas. De som vill är välkomna fram för handpåläggning och förbön.

Nattvardsfirande.
Den sista morgonen firar vi nattvard tillsammans.

Det överflödande hjärtats gemenskap.
Så kallas den avslutande samlingen på ett ashram. Då får vi tillfälle att dela med oss av vad dessa dagar betytt och tillsammans tacka Gud.