Vad är Ashram?

Det handlar om gemenskap… En kristen gemenskap som kallas Ashram

ASHRAM
Ordet är nytt för många, men begreppet är gammalt. Ashram är sanskrit, ett av världens äldsta språk och betyder ”ledigt från arbete”. (a=från, shram=arbete) Det förekommer i religiösa sammanhang, och betyder då att människor går avsides en tid för att i gemensamt hushåll söka andliga verkligheter.

Bakgrund
Stanley Jones (1884-1973) var missionär i Indien i över 60 år. Han fann att kyrkans former upplevdes som alltför västerländska.

År 1930 drog sig Stanley Jones med några vänner tillbaka till en liten by uppe i Himalayabergen. Under bön och studier sökte de ett mer österländskt sätt att presentera evangeliet på. De upptäckte snart att de själva var ett ashram.

De beslöt då att låna denna österländska gemenskapsform, för att ge den ett kristet innehåll. Sedan dess har den kristna ashramrörelsen fått förmedla evangelisk undervisning och andlig gemenskap i alla världsdelar. Till Sverige kom den 1959.

Centrum
Vi människor söker svaret på våra djupaste frågor i olika livsåskådningar. Troslärorna är många, men den kristna tron är mer än en lära. Tron på Kristus tar form och gestalt i en gemenskap.

Stanley Jones sa: ”Var och en som tillhör Kristus, tillhör var och en som hör Kristus till.” På ett ashram betonas den gemensamma kristna tron.

Riksashram
Som anordnas på folkhögskolor och kursgårdar utöver hela landet ca. en gång i månaden.

Ashrams kursgård – Sörgården
Som ligger utmed väg 61 mellan Karlstad och Arvika, i Kils kommun. Där hålls regelbundet Ashram. Varje månad hålls också en förbönsgudstjänst. Gården hyr också ut till församlingar, grupper och enskilda antingen med självhushåll eller helpension. Det finns 25 till 30 bäddplatser.

Församlingsashram
Vår ashramledar står till förfogande för enskild församling eller tillsammans med flera försam- lingar. Om ni vill anordna församlingsashram eller bibelhelg på er ort över ett veckoslut eller längre.

Ashramnytt
Är en tidning som utkommer fyra gånger om året för att presenter den Kristna Ashramrörelsens arbete och program för kommande Ashram. Ring eller skriv till vår expedition på Sörgården så skickar vi den kostnadsfritt.

Kristna ashramrörelsen
Är en ideell förening som har till uppgift att vaka över Ashramarbetet i Sverige. Du kan stödja verksamheten genom gåvor.